Nancy小姿浴缸系列高清性感大图35PNancy小姿秀人网

Nancy小姿浴缸系列高清性感大图35PNancy小姿秀人网

小指本节后大骨曰京骨,小指外侧端曰至阴。言宗气积于胸中,司呼吸而布于经隧之间,如天之雾,故曰“上焦如雾”也。

凡患此者,当以纯甘壮水之剂填补真阴。 判,亦半之义也。

阳主昼,阴主夜;阳主表,阴主里。若其微涩,气当有滞,故为鼠在颈腋间。

惟是神之为义有二∶分言之则阳神曰魂,阴神曰魄,以及意志、思虑之类皆神也;合言之则神藏于心,而凡情志之属,惟心所统,是为吾身之全神也。“下”言二阴,二阴者,肾之窍,胃之关也。

 阳以化气,阴以成形。定志丸,以张子和之所加者为佳。

其脉之出入屈折,行之疾徐,皆如手少阴心主之脉行也。盛则脉盛,衰则脉衰,热则脉数,寒则脉迟,微则脉弱,平则脉和;长人脉长,短人脉短;性急人脉急,性缓人脉缓。

Leave a Reply